LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Văn bản mới
313/BC-UBND, ngày12 tháng 5 năm 2023
Báo cáo kết quả công tác tuần 19